Infinitesimal Newton–Okounkov bodies and jet separation