A Case of Neurotrophic Keratopathy Concomitant to Brain Metastasis