Mechanisms involved in the antiplatelet activity of 8-methyl-4-(1-piperazinyl)-7-(3-pyridinylmethoxy)-2H-1-benzopyran-2-one (RC414)