Struktura final’nogo formuliara carskich gramot k inostrannym praviteliam.