Anti-apolipoprotein A-1 auto-antibodies as active modulators of atherothrombosis