Investigating Metaphor Theory through an analysis of "C’est Ainsi" by Luigi Pirandello