Proton-antiproton annihilation into neutral strange mesons