Mesenchymal stem cells: a new strategy for immunosuppression?