In vitro immune response to rosaprostol (prostaglandinic analogue)