Adhesion of marine cryptic Escherichia isolates to human intestinal epithelial cells