Structure of methyl 2,6-dimethyl-4-methoxybenzoate