[Granulomatous giant-cell endometritis due to talc].