Epileptic encephalopathy and type 1 diabetes mellitus