ω-Dialkylaminoalkyl ethers of 5-endo-dialkylamino-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-hydroxyimines with platelet antiaggregating, antiarrhythmic and local anesthetic activities