Histiocytome fibreux malin angiomatoide et neuroblastome