Access to 2,3-diaryl-4-nitrothiochroman S,S-dioxides from 3-nitrobenzo[b]thiophene