Oral pemphigoid autoantibodies preferentially target BP180 ectodomain