From 3,4-Dinitrothiophene to 1,2-Diaryl-4-nitrobenzenes through (E,E,E)-1,6-Diaryl-3-nitro-1,3,5-hexatrienes