Ob issledovanii processov perevoda kak nauchnom komponente kul'turovedenija