Le cene degli Efesini: [Heraclit.] Epist. VII, 70.2-5 Attridge