Eraclito e gli Efesini: [Heraclit.] Epist. VII, 68.15-18 Attridge