ON AN ANOMALOUS SPECIMEN OF ACERENTOMON DODEROI SILVESTRI, 1907 (PROTURA: ACERENTOMIDAE)