Port throughput allocation within the portfolio framework