Anti-ApoA-1 auto-antibodies increase cardiovascular vulnerability.