*drẹxọ , *drẹsgọ , *drẹsdọ „tordo“ e loro corrispondenti non romanzi: dialettologia indoeuropea preistorica sparsa nelle dialettologie moderne