Bios e anthropos. Filosofia, biologia e antropologia