Concrete mesoscopic failure analysis with the Virtual Element Method