Storia universale ed escatologia. Il frammento sull'Apokatastasis (1715)