Xác định tính kháng thuồc kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ các hệ thống nuôi thủy sản ở đồng bằng sông cửu long, Việt nam