The saga of Eluana Englaro: another tragedy feeding the media.