Periodic fever, apthous stomatitis, pharyngitis and adenitis syndrome.