Solvent Applications of Short-Chain Oxymethylene Dimethyl Ether Oligomers